ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

Във връзка с появилите се спекулации за преференциално изкупуване на електроенергията на ТЕЦ „Варна“ и квалифицирането на централата като „привилегирован производител“, заявяваме следното:

ТЕЦ „Варна”, както всеки друг производител на електроенергия, има право и подаде към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия. Енергийният регулатор е органът, който единствен има компетенцията да вземе решение какви да бъдат цените на електрическата енергия на генериращите мощности в страната. В своето заявление ТЕЦ „Варна“ предостави на КЕВР обективна обосновка за всички разходи, които са свързани с дейностите на дружеството по производството. Ръководството нацентралата никога не е декларирало искане за преференциално изкупуване на електроенергията й и това е видно при непреднамерен прочит на заявлението. Видимо непознаване на функционирането на енергийната система показват и коментарите, че централата ще бъде „включена“ в студения резерв на страната. С цел да повишим познанията на авторите на тези и подобни изказвания, ги уведомяваме, че предоставянето на студен резерв от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) към дадено дружество се постига не чрез „включване“, а след участия в търгове и спечелването им.  Ако авторите на изказванията, в своите бизнес начинания, не участват в търгове, където има такива, а се „включват“, за да постигат финансови успехи, то тази „практика“ не е позната на ръководството на ТЕЦ „Варна“.

Желанието на мениджмънта на дружеството е да осигури допълнителна сигурност на електроенергийната система. Важността на централата е посочена в становище на ЕСО, изискано от КЕВР през месец октомври 2016 г. От него става ясно, че изведените блокове на ТЕЦ „Варна“ са намалили сигурността на електрозахранването на потребителите в Североизточна България, като този негативен ефект ЕСО трябва да решава постепенно с технически средства и значителни инвестиции в електропреносната мрежа. Спирането на ТЕЦ „Варна“ е довело и до нарастване на чуждите транзитни и кръгови потоци на мощност през българската електропреносна мрежа, което от своя страна доведе до увеличаване на загубите в нея. Възобновяването на дейността на централата ще намали технологичните загуби на електропреносната мрежа и ще се намалят разходите на ЕСО.

Ръководството на ТЕЦ „Варна“ взе решение да подмени основното гориво въглища с природен газ. По този начин централата ще отговаря на всички европейски изисквания по отношение на опазването на околната среда. Ще се премахнат емисиите на серни оксиди и прах. Поради близо два пъти по-ниския емисионен фактор на природния газ спрямо антрацитните въглища, се очаква да бъдат намалени с до 50% емисиите на парникови газове за производството на единица продукция.  По този начин дружеството ще окаже съдействие и на държавата в стремежа й към намаляване на вредните емисии в национален план. В този контекст, ако бъдат съпоставени цените в заявлението на ТЕЦ „Варна“ с цените на други производители (възобновяеми енергийни източници), които спомагат за недопускане увеличаването на вредните емисии в атмосферата, предложената от централата цена е значително по-ниска.

Включването на ТЕЦ „Варна“ в енергийната система на страната ще даде възможност за осигуряване на постоянна трудова заетост на стотици хора от региона. Работата на централата ще подпомогне и развитието на фирми, имащи отношение към енергийния сектор. В този контекст будят недоумение опитите за възпрепятстване работата на ТЕЦ „Варна“ чрез некомпетентни изказвания на лица, позиционирани далеч от сферата на енергетиката.