основното оборудване на топлоелектрическа централа Варна

Технически характеристики

ТЕЦ Варна ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП“ – Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ“ – София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения – котел, турбина, генератор и трансформатор.

Технически характеристики на основните съоръжения монтирани в ТЕЦ Варна ЕАД:

БлокЕл.мощностКотелТурбинаГенераторТрансформаторГодина на въвеждане в експлоатацияРаботни часове до 24:00
31.12.2001г.
Блок 1210ТП-100АК-210-130-1ТВВ-200ТДЦГ-250000/2201968139663
Блок 2210ТП-100АК-210-130-1ТВВ-200ТДЦГ-250000/2201968151621
Блок 3210ТП-100АК-210-130-1ТВВ-200ТДЦГ-250000/2201969139811
Блок 4210ТПЕ-212К-210-130-3ТВВ-200ТДЦГ-250000/110-741977123656
Блок 5210ТПЕ-212К-210-130-3ТВВ-200ТДЦГ-250000/110-741978112937
Блок 6210ТПЕ-212К-210-130-3ТВВ-200ТДЦГ-250000/110-741979117103

а) котли три броя тип „ТП-100 А“ и три броя тип „ТПЕ-212“. Произведени са в Таганрогския котлостроителен завод – Русия.
Монтираните котли са барабанни, с естествена циркулация и „Т“-образна компановка. Те са проектирани за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне и имат по 16 основни горелки с вградени мазутни форсунки. Котлите тип „ТПЕ-212″ на блокове 4 и 5 имат възможност за изгаряне на природен газ, като за целта са снабдени с по 16 газови горелки и инсталация за подаването му към тях.

КОТЕЛ, ТИПТП-100 АТПЕ-212
Паропроизводителност, t/h640670
Температура на свежата пара, К818(838)818
Температура на вторично прегятата пара, К818(838)818
Налягане в барабана, MPa15.215.2
Температура на захранващата вода, К513517

Забележка: С температура 838К на свежата и вторично прегрятата пара котлите на блокове 1,2 и 3 са работили до 1975 г.

б) турбини три броя тип К-210-130-1 и три броя тип К-210-130-3. Произведени са в Ленинградския металически завод – Русия.
Турбините са кондензационен тип, трицилиндрови, едновалови с един междинен прегрев на парата. Цилиндър ниско налягане е двупоточен по хода на подаване на парата в него. За охлаждане на кондензаторите се използва вода от Варненското езеро по отворена схема.

ТУРБИНА, ТИПК-210-130-1К-210-130-3
Номинална мощност, MW210210
Параметри на свежата пара, K/Mpa813(833)/12.75813/12.75
Параметри на вторичното прегрятата пара, K/Mpa813(833)/2.38813/2.40
Температура на охлаждаща вода, K288288
Налягане в кондензатора, kPa4.513.73

Забележка: С температура 833К на свежата и вторично прегрятата пара турбините на блоковe 1,2 и 3 са работили до 1975 г.

турбина, собственост на ТЕЦ Варна ЕАД

в) генератори шест броя тип ТВВ-200-2А.
Произведени са в завод „Електросила“ – Санкт-Петербург Русия.
Генераторите са с водо-водородно охлаждане и изводите на всеки от тях са свързани с повишаващ трансформатор с мощност 250 MVA и напрежение 15,75 kV. Напрежението на високата страна на трансформаторите е 220kV (за блокове 1,2 и 3) и 110 kV (за блокове 4,5 и 6).

ГЕНЕРАТОРИ
 Номинална мощност  – активна, MW
– пълна, MVA
210
247
 Номинален коефициент на мощност 0.85
 Номинално напрежение, kV 15.75
 Номинален ток статора, А 9060
 Номинална честота, Hz 50
 Номинални обороти, min-1 3000
 Номинален коефициент на полезно действие, % 98.6
 Свързване двойна звезда
 Изводи на статорна намотка, бр. 9

г) основни трансформатори три броя тип ТДЦГ -250 000/220 и три броя ТДЦ- 250 000/110-74. Произведени са в Запорожския трансформаторен завод – Украйна.Работните трансформатори са маслени с принудителна циркулация на маслото в тях и принудително въздушно охлаждане на масло-охладителите им.

ТРАНСФОРМАТОРИ
ТИПТДЦГ-250000/220ТДЦ-250000/110-74
Мощност, kVA250000121/15.75
Напрежение, kV242/15.75121/15.75
Ток, A597/91551193/9164

Спомагателно оборудване

За техническото Водоснабдяване на централата със сладка вода са изградени две помпени станции, които се захранват от артезиански кладенци. Общият им капацитет е 108 1/s. Помпената станция „Моряк“ се намира непосредствено до централата. Помпената станция „Игнатиево“ е на около 3 км от нея. Част от Водата от помпена станция „Игнатиево“ се преработва чрез тристепенно обезсоляване с йоннообменни филтри, без да се подлага на предварителна обработка. Технологичната схема позволява избирателно включване на филтрите в работа. Максималната производителност на водоподготвителната инсталация е 50 1/s. Отделно е монтирана инсталация за преработка на замърсен кондензат с производителност 11 1/s. Необходимата вода за охлаждане на кондензаторите на турбините и за транспортиране на пепелта и шлака до сгуроотвала се осигурява от две помпени станции изградени на брега на езерото. Във всяка една от тях са монтирани по 4 помпи тип ОПВ-2-145 с производителност 5 500 до 8 300 1/s и мощност 1600 kW. Водата постъпва в открити бетонни канали и от тях през кондензаторите на турбините се връща обратно в езерото.

Част от спомагателното оборудване на теца