РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
уебсайт
Адрес: https://varna-tpp.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие
Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

  1. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на ТЕЦ ВАРНА ЕАД са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1:

Изискване на стандарта

Пояснения

9.1.2.1(А) Само звук и само картина (предварително записани)

Неприложимо – Не се публикуват

9.1.2.2 (А) Надписи (предварително записани)

Неприложимо  – Не се публикуват

9.1.2.3 (А) Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани)

Неприложимо – Не се публикуват

9.1.3.1 (А) Информация и взаимовръзки

Неприложимо- Не се публикуват

9.1.4.2 (А) Управление на звука

Неприложимо- Не се използва аудио

9.1.4.5 (АА) Изображения на текст 

Неприложимо – Не се публикуват

9.2.1.1 (А) Клавиатура

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.2.1.2 (А) Без фиксиране на клавиатурния фокус

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.2.2.2 (А) Пауза, спиране, скриване

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.2.3.1 (А) Три проблясвания или под прага на проблясвания

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.2.4.3 (А) Ред на назначаване на фокус

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.2.4.6 (AA) Заглавия и етикети

Частично

9.2.4.7 (AA) Видим фокус

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.3.1.1. (А) Език на страницата

Неприложимо – Сайтът има само един език

9.3.3.1(А) Идентифициране на грешки

Неприложимо – Не се използват такива компоненти.

9.4.1.2 (А)  Наименование, роля, стойност

Частично – Без уведомления за потребителя когато компонентите се изменят автоматично.

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Съдържание на уебсайта

Размерът на шрифта на сайта се определя с помощта на релативни единици и може да бъде увеличаван или намаляван чрез настройките на браузъра. Можете да промените размера на шрифта с помощта на клавиатурата и мишката. Натиснете и задръжте Ctrl, след което преместете колелото на мишката нагоре или надолу. Друга възможност е да натиснете и задръжте Ctrl (или Command на Mac), след което натиснете + или – (плюс или минус), за да увеличите или намалите размера на шрифта.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от собственика на уебсайта.

За предоставяне на обратна информация и предложения
 относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:
с.Езерово 9168, обл. Варна
е-майл: info@varna-tpp.com 

Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за сайта: Йордан Димов, уеб разработчик – Тел. 0895 47 57 92, Имейл: info@varna-tpp.com.
В случай на проблеми с достъпа до съдържанието и с функционирането на този сайт, моля свържете се с уебмастъра.

Подробен списък на всички части от структурата на страниците е на разположение в картата на сайта.

Дата на публикуване на уебсайта:
06.10.2023 г.