Като основно гориво в „ТЕЦ Варна“- ЕАД се използва природен газ, с долна калоричност около 34200 kJ/nm³.

Природният газ, използван като основно гориво се доставя през газоразпределителния пункт в с. Страшимирово. Часовият разход на природен газ за един котел е
60 000 нм
3. При изгарянето на природен газ маневреността на блоковете е добра и се дава възможност за регулиране на товара на всеки блок от 85 до 210 MW.