Като основни горива в „ТЕЦ Варна“- ЕАД се използват въглища и природен газ, а мазутът е само за разпалване на котлите. Котлите са проектирани да изгарят антрацитни въглища с характеристики:

ГОРИВО
Калоричност, kJ/kg 23 956
Летливи на горима маса, % 3 – 5
Пепел на работна маса, % 18.4
Влага на работна маса, % 8

Въглищата с такива характеристики позволяват постигането на проектните показатели на централата. Котлите могат да работят и с въглища съдържащи летливи на горима маса до 15 % при калоричност над 23 000 kJ/kg, c което се увеличават възможностите за доставка от различни страни.

Въглищата се доставят с кораби, като за целта „ТЕЦ Варна“ ЕАД разполага с три корабни места съответно: I-во и ІІ-ро корабни места с дълбочина на газене 8,50 м и дължина 150 м, а ІІІ-то корабно място е с дълбочина на газене 11,60 м и дължина 210 м. Разтоварването на корабите се извършва с шест пристанищни кранове с грайфери с товароподемност 20 т. Четири от крановете са тип „Атлант“ (монтирани през 1986-89 г.) и два типа „Famak“ (монтирани през 2000-2001 г.)

Доставените въглища се складират на основен склад с вместимост 550 000 t и на резервен склад за 50 000 t. Складовете се обслужват с 2 броя колови кран-претоварачи с товароподемност 30 t за първия и 25 t за втория. Първият кран е монтиран през 1968 г. с последваща реконструкция на крановата количка през 2001 г., а втория е монтиран през 1994 г. Схемата за приемане на въглища е от кораба с пристанищни кранове на транзитен склад или естакада; от транзитния на основен или резервен склад с кран-претоварачите. От основния или резервния склад се изземват с кран-претоварачите, прехвърлят се на естакада и със закрити лентови транспортьори се подават към бункерите на котлите. Закритите лентови транспортьори са шест броя, разположени последователно и са 100 % резервирани. Ширината на лентата е 1000 мм, а скоростта на движение 2.5 m/s (за транспортьор № 5 скоростта е 2.0 m/s). Производителността на подаване на лентовите транспортьори е 700 t/h въглища.

Природният газ, използван като основно гориво се доставя през газоразпределителния пункт в с. Страшимирово. Часовият разход на природен газ за един котел е 60 000 нм3. При изгарянето на природен газ маневреността на блоковете е по-добра и се дава възможност за регулиране на товара на всеки блок от 100 до 210 MW.

Използваният мазут се доставя с железопътни цистерни и се разтоварва и съхранява в три резервоара с единична вместимост 2000 m3.