Фирмен Профил на топлоелектрическа централа Варна

ТЕЦ Варна ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна.

Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос. Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт.

Топлоелектрическата централа е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт. На 01.01.2015 г., в съответствие с действащото екологично законодателство на Европейския съюз, ТЕЦ Варна беше временно изведена от експлоатация.

Предмет на дейност

Основната дейност на топлоелектрическа централа Варна е свързана с производство на електроенергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа енергия, пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

 

Технически характеристики

Топлоелектрическата централа е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП" - Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ" - София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения - котел, турбина, генератор и трансформатор.

Технически характеристики на основните съоръжения монтирани в ТЕЦ Варна ЕАД:

Блок Ел.мощност Котел Турбина Генератор Трансформатор Година на въвеждане в експлоатация
Блок 1 210 ТП-100А К-210-130-1 ТВВ-200 ТДЦГ-250000/220 1968
Блок 2 210 ТП-100А К-210-130-1 ТВВ-200 ТДЦГ-250000/220 1968
Блок 3 210 ТП-100А К-210-130-1 ТВВ-200 ТДЦГ-250000/220 1969
Блок 4 210 ТПЕ-212 К-210-130-3 ТВВ-200 ТДЦГ-250000/110-74 1977
Блок 5 210 ТПЕ-212 К-210-130-3 ТВВ-200 ТДЦГ-250000/110-74 1978
Блок 6 210 ТПЕ-212 К-210-130-3 ТВВ-200 ТДЦГ-250000/110-74 1979