Едно от най-важните неща за ТЕЦ Варна ЕАД е добрата екология
Интегрирана система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа
 

В “ТЕЦ Варна” ЕАД, е внедрена и функционира Интегрирана система за управление (ИСУ) при спазване изискванията на стандарти  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001:2018. Главната цел на ИСУ е непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността на резултатите на дружеството при съблюдаване на потребностите на всички заинтересовани страни, идентифициране на опасностите, извършване на оценка и контрол на риска, прилагане на отнасящите се до дейността законови и нормативни разпоредби, за опазването на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД е ориентирана към клиентите, служителите в дружеството и останалите заинтересовани страни. Гарантира разбирането и изпълнението на изискванията на клиента, с цел удовлетворяване на неговите потребности, към удовлетворяване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд нa служителите в дружеството и изискванията за дейност, гарантираща опазване на околната среда. За поддържането на ефикасността на ИСУ от съществено значение е ангажираността и активното участие на ръководството.
В съответствие с действащото екологично законодателство в “ТЕЦ Варна” ЕАД е разработена годишна програма за опазване на околната среда.

Разрешителни

За осъществяване на контрол при експлоатацията на инсталациите и съоръженията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД са издадени следните разрешителни:

  • Комплексно разрешително № 51/2005г. (актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А3-ТГ1/2020 г.) за експлоатация на горивна инсталация за производство на електроенергия
  • Разрешително за емисии на парникови газове №174-НО/2018г.
  • Разрешително за водовземане от подземни води №2153 0077/19.04.2010г.
  • Разрешително за водовземане от повърхностни води №200 237/12.03.2005г. 

Опазване на въздуха 

Природният газ е високоефективно и екологично решение за производство на електроенергия в  Топлоелектрическа централа Варна.
Природният газ изгаря без да създава отпадни продукти, които замърсяват въздуха и предизвикват киселинни дъждове. В сравнение с въглищатата, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Природният газ е най-чистото при изгаряне изкопаемо гориво, тъй като отделя много по-малко въглероден диоксид, отколкото петролът или въглищата. Около 18% от енергията, изразходвана в целия свят, се произвежда с природен газ. Безспорно той е най-екологично чистото гориво след водорода.
Използването на природният газ като гориво води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.
Топлоелектрическа централа Варна има изградена система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от парогенераторите на блоковете, като резултатите от измерванията се изпращат ежемесечно (и годишно) за утвърждаване в РИОСВ – Варна под формата на доклади. Системата за собствени непрекъснати измервания подлежи на ежегодна проверка и калибриране от акредитирани лаборатории и контрол от страна на компетентните органи по опазване на околната среда.
Извършва се мониторинг на емисиите на парникови газове, съгласно условията на разрешителното, които след верификация от независими акредитирани органи се докладват ежегодно пред ИАОС. Ръководството на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, отчитайки ангажимента си по опазване на климата, чрез смяната на основното гориво, намалява до 50% емисиите на парниковите газове за единица произведена продукция.

Опазване на водите

Извършва се мониторинг на производствените отпадъчни води, битово-фекалните отпадъчни води, подземните и повърхностни води, съгласно одобрен от ИАОС „План за собствен мониторинг на елементите на околната среда“. Мониторингът се провежда от независими акредитирани лаборатории, съгласно условията на комплексните разрешителни и на разрешителните за водовземане.
В централата са изградени локални пречиствателни съоръжения за замърсени с нефтопродукти води и неутрализационна инсталация за неутрализиране на отпадните води от регенерация на филтрите на йонитната обезсоляваща инсталация.

Управление на отпадъците

На територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД генерираните отпадъци се управляват съгласно действащото законодателство. С оглед осигуряване практическото приложение на въведената със Закона за управление на отпадъците йерархия за управление на отпадъците, както и на принципа за тяхното интегрирано управление, е въведена и функционира система за разделно събиране на всички образувани отпадъци.