УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с настоящето обявяваме, че „ТЕЦ Варна” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Възстановяване на експлоатацията на блокове 4, 5 и 6 на „ТЕЦ Варна” ЕАД като се използва природен газ за основно гориво и за гориво за разпалване.