Основно лице за контакт:
Звездица Патаре
052/6656483
z.pathare@varna-tpp.com

 

Организация:
ТЕЦ Варна ЕАД
ЕИК: 103551629
Регистрация по ДДС: BG103551629
http://www.varna-tpp.com

Адрес:
ТЕЦ Варна ЕАД - адрес за контакт
с. Езерово, Община Белослав, област Варна
9168 с. Езерово
България (BG)

 

Описание :   Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача
Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на
процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за
обществени поръчки в "ТЕЦ Варна"ЕАД

Документи:

Наименование Линк за сваляне
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Декларация - образец Deklaracia_54_1_ZOP.doc
Декларация - образец Deklaracia_55_ZOP.doc
Декларация - образец Deklaracia_101_ZOP.doc
Декларация - образец Декларация ЗИФОДРЮПДРС.doc
Декларация - образец Декларация по чл. 66 ал. 2 от ЗМИП.doc
Декларация - образец Декларация по чл.59 ал. 1 т. 3 от ЗМИП.doc