Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“ се намира в северозападния край на Варненско езерото и се оперира от  „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Белослав, с.Езерово. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на 12.06.2019 г. с ЕИК 205702810.

Пристанище ТЕЦ Езерово обработва насипни, в.т.ч. зърнени товари в насипно състояние, генерални товари, контейнери и поща – товарене, разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, сепариране на партиди, преопаковане, контрол за количеството на товарите и състояние на опаковките и вътрешнопристанищен превоз, съгласно удостоверение за експлоатационна годност №12032/02.10.2019, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Пристанището разполага със закрити и открити складови площи във и извън територията си.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД – www.port-ezerovo.com.