ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост 

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми

“ТЕЦ ВАРНА” ЕАД 

 С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Белослав и село Езерово, община Белослав, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка за КПИИ “Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Инвестиционен проект за изграждане на “Възобновяем енергиен парк за зелена енергия” в ПИ №№ 27125.26.41, 27125.26.42, 27125.26.58, 27125.26.105, 27125.26.106, 27125.26.107,  27125.26.108, землище на с. Езерово, общ. Белослав., с възложител “ТЕЦ-Варна” ЕАД, което се предоставя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 05.06.2023 г.

Писмени становища и мнения се приемат всеки работен ден от 09 до 16.30 часа в административна сграда на “ТЕЦ-Варна” на адрес село Езерово, община Белослав, или на е-mail: info@varna-tpp.com, info@dmt-2010.com, както и в деловодствата на община Белослав и село Езерово, община Белослав.

Заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка е публикувано на интернет страницата на “ТЕЦ-Варна” ЕАД на адрес: https://varna-tpp.com/zadanie-ekologichna-ocenka-vei-park/