ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


на основание чл.19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и  програми

“ТЕЦ ВАРНА” ЕАД

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Белослав и село Езерово, община Белослав за започнали

консултации, за определяне обхвата на доклад за екологична оценка /ЕО/
на основание постановено Решение № ВА -146/ЕО/2022 г. за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична оценка с преценка да се
извърши ЕО на Комплексен проект за инвестиционна инициатива
“Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) за изграждане на “Възобновяем енергиен парк за зелена енергия” в
ПИ №№ 27125.26.41, 27125.26.42, 27125.26.58, 27125.26.105, 27125.26.106,
27125.26.107, 27125.26.108, с обща площ 965.602 дка, землище на с.
Езерово, общ. Белослав и Инвестиционен проект за обект “Възобновяем
енергиен парк за зелена енергия”.
Крайна дата за изразяване на становища: 28.03.2023 г.
Писмени становища и мнения се приемат всеки работен ден от 09 до 16.30
часа в административна сграда на “ТЕЦ-Варна” на адрес село Езерово,
община Белослав, или на е-mail: info@varna-tpp.com, както и в
деловодствата на община Белослав и село Езерово, община Белослав.